Seminář bude veden v anglickém jazyce a překládán do českého jazyka. 
Pokud se chcete podívat, jak takový "tanec" vypadá, pak je zde ukázka:

 

Pro koho je seminář určen:
 • Pro ty, kteří chtějí lépe poznat sami sebe skrze vnímání a cítění, ne jen skrze slova.
 • Pro ty, kteří znají i svůj typ a chtějí procvičit, jak se dostat do vnitřního prostoru, oproštěni od omezujícího sevření typu.
 • Pro ty, kteří neznají enneagram a ani svůj typ a chtějí zažít uvolnění v pohybu.
 • Pro ty, kteří chtějí prožít jemnější přítomnost, kterou máme všichni uvnitř.
Přínosy:
 • Procítíte svůj typ a procvičíte, jak být přítomen sám sobě.
 • Ucítíte, jaké to je být „bez typu“, uvolnění z typu.  
 • Procítíte energii druhých, budete moci nejen vědět, ale skutečně i cítit, jaké to je.
 • Zažijete vlastní sílu proudící a pramenící zevnitř i ze světa okolo.
 
Obsah:
 • Meditace vsedě
 • Gurdjieffovy pohyby pro lepší sebereflexi
 • Práce s tělem k procítění osobnostních typů
 •  Sdílení a osobní reflexe
Časový harmonogram: 
09:00 - 17:00 

Cena:
2 600Kč pro ty, kteří se přihlásí do 31. 1. 2018
3 000Kč pro ty, kteří se přihlásí po 31. 1. 2018


 

Gurdjieff dances with Vibha Gosselin

 
You might have a feeling that the Enneagram is a lot about words, lacking a way to experience different qualities of energy and learn through the 3 centres od thinking, feeling and sensing. Actually, this is what Gurdjieff movements can offer. The Enneagram then comes alive both within oneself and as a special symbol reflecting the forces at play in the universe.

 
Gurdjieff is considered to be one of the oldest Enneagram teachers. However, he did not teach the Enneagram the same way as we know it today but through movements, collective work and inner practices to learn to live a more concious life. Nowadays, we may not fully understand his teachings, but his 'dances' or movements help people get through the layers of type to their true 'I'.
 
The seminar will be conducted in English and translated into Czech language.
If you want to see what the movements look like, see here:


 
The seminar is designed for:
 • Those who want to better understand themselves through sensing and feeling, not only through words.
 • Those who know their Enneagram type and want to practice getting to a space within, relieved from restrictive hold of the type.
 • Those who do not know the Enneagram or their Enneagram type and want to experience relaxation through movement.
 • Those who want to experience a subtler presence which we all have inside.
 
Benefits:
 • You will explore your type and practice being present to yourself.
 • You will feel what it is like to be without a type, relief from the type.
 • You will feel the energy of other types, you will be able not only to know but really feel what it is like through body work based on Zitta De Fries EnneagramLive.
 • You will experience your own strength springing and flowing from within and from around the world.
 
Content:
 • Sitting meditation
 • Gurdjieff movements for better self-reflection
 • Body work to sense the personality types
 • Sharing and personal reflection
 
Time allocation:
9:00am - 5:00pm
 
Price:
CZK 100 EUR if you sign up before 31 Jan 2018
CZK 120 EUR if you sign up after 31 Jan 2018

Doporučené semináře po absolvování kurzu:
Znám svůj typ a co dál?
Proč se lišíme? Podtypy

Reference
Tento seminář ještě nebyl hodnocen
Cena: 3000,- Kč
Termíny:
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny
Zvolte termín:
TermínMístoLektorCena 
Aktuálně nemáme k dispozici žádné volné termíny